Spellingspeurtocht 2 - Thuisonderwijs versie

Spellingcategorieën: open lettergreep, dubbele medeklinker, woorden eindigend op -d of -t.